TENG CHONG WAX MUSEUM 


Location: TENG CHONG, China   

Wax Figures: about  25  Pcs