MALAYSIA RED CARPET WAX MUSEUM

Location: SHAH ALAM, Malaysia     

Area: about 3000 Sqm(Museum No.1), about 3000 Sqm(Museum No.2)  

Wax Figures: about 80 Pcs(Museum No.1), about 78 Pcs(Museum No.2)

The largest wax museum in South East Asia.              Video link: Video link: https://youtu.be/2SXgf4nc4xU 

>